Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Administrator ustanawia niniejszym następującą treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) zwroty oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator – Przemysław Rapa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Galeria Uśmiechu Przemysław Rapa z siedzibą w Opolu, Opole, ul. Ozimska, nr 59, lok. 1B, 45-368, NIP: 9191685975, tel. 736841664, e-mail: [email protected]
 2. Konsument – osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą (Administratorem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy o domenie www.galeriausmiechu.opole.pl Operatorem Serwisu jest Administrator.
 6. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik – oznacza osobę (podmiot) korzystającą (korzystający) z Serwisu.
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Serwis prowadzony jest przez Administratora.
 2. Korzystać z Serwisu oraz usług, które są oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, mogą pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną świadczona jest następująca usługa: formularz kontaktowy („Formularz kontaktowy” w zakładce „Kontakt”).
 2. Formularz kontaktowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej pozwala na przesłanie prośby o kontakt z Administratorem celem umówienia wizyty, konsultacji lub uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora.
 3. Usługodawcą w rozumieniu Ustawy jest Administrator.
 4. Usługobiorcą jest każdy Użytkownik, który korzysta z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Z formularza kontaktowego, o którym mowa w rozdziale III punkt 1 Regulaminu, może skorzystać każdy Użytkownik spełniający warunki wskazane w rozdziale II punkt 2 tego Regulaminu. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego podaje niezbędne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem e-maila i numeru telefonu. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga uprzedniego zapoznania i zaakceptowania postanowień Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu. Usługa polega na skontaktowaniu się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail lub drogą telefoniczną na podany przez Użytkownika numer telefonu.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 1. połączenie stacji końcowej Użytkownika z Internetem (aktywne łącze internetowe),
 2. przeglądarki internetowej,
 3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij” – po podaniu danych i złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności – w formularzu kontaktowym. Umowa o świadczeniu usług zostanie rozwiązana w chwili zakończenia kontaktu.
 2. Informacja handlowa oraz inne informacje przesyłane w celach marketingowych będą przedstawiane Użytkownikowi w formie elektronicznej po wyrażeniu przez Niego zgody na przesyłanie mu takich informacji.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących usług. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected], na piśmie – bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Administratora podany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja winna zawierać co najmniej imię, nazwisko (firmę) i adres e-mail oraz opis reklamacji. Jeżeli reklamacja składana jest pisemnie – bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej – winna zawierać (zamiast lub obok adresu e-mail) adres do korespondencji.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana przez Administratora w takiej formie, w jakiej została ona złożona Administratorowi, przy czym jeżeli została ona złożona bezpośrednio w siedzibie Administratora – odpowiedź udzielana jest przez Administratora na podany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą) – a to za pośrednictwem formularza kontaktowego umiejscowionego w Serwisie, Administrator, celem wypełnienia obowiązku informacyjnego, niniejszym wskazuje, że:
 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego będzie wiązało się z pozyskaniem danych osobowych. Z formularza mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Przemysław Rapa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Galeria Uśmiechu Przemysław Rapa z siedzibą w Opolu, Opole, ul. Ozimska, nr 59, lok. 1B, 45-368, NIP: 9191685975; tel. 736841664, e-mail: [email protected];
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:
 1. skontaktowania się z Użytkownikiem, zgodnie z prośbą, udzielenia żądanej przez Użytkownika informacji,
 2. przedstawienia oferty handlowej na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą,
 3. marketingu bezpośredniego – przesyłania na wyraźne żądanie Użytkownika wiadomości handlowych i innych informacji.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie niezbędnym do odpowiedzi na prośbę Użytkownika o kontakt, o udzielenie informacji lub przedstawienia oferty, lub do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:
  1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer, obsługa poczty elektronicznej, etc.;
  2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi prawnicze;
  3. organom państwowym – sądom, organom ścigania, urzędom etc. na podstawie właściwych przepisów prawa;
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analytics, o czym mowa w rozdziale III Polityki prywatności);
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: przedstawianiem oferty handlowej, prowadzeniem marketingu bezpośredniego;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek odpowiednio: otrzymania informacji marketingowych lub oferty, lub otrzymania odpowiedzi na prośbę Użytkownika o kontakt lub o udzielenie informacji;
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;
 2. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne lub niekompletne;
 3. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wskazanej powyżej pod lit. g) podpunkt ii.;
 6. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Informacje w zakresie tzw. plików Cookies znajdują się w Polityce prywatności. Informacje dotyczące przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej znajduje się tutaj.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasadami dostępu do tych procedur są: nieuznanie reklamacji przez Administratora oraz brak zgody Użytkownika z taką decyzją Administratora. W takim wypadku Użytkownik może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Sposoby i tryb takiego postępowania opisane są m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Serwis w miarę możliwości działa nieprzerwanie, jednak Administrator zastrzega, że nie jest wykluczonym tymczasowe zawieszenie dostępności Serwisu, w szczególności na wypadek zaistnienia siły wyższej, awarii, konieczności przeprowadzenia serwisowania sprzętu, napraw lub konserwacji oraz innych zaplanowanych lub nieoczekiwanych zdarzeń niosących ze sobą konieczność zawieszenia działania Serwisu. Administrator zastrzega możliwość zaprzestania działania Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, przy czym zaprzestanie działania Serwisu pozostaje bez wpływu na wcześniej zamówione przez Użytkownika usługi.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Serwisu (ani do żadnej Jego części).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich; niepodejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu; niedostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
 1. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 2. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu w zakresie informacji wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta stanowiących integralną część umów zawartych przez Administratora z Użytkownikami będącymi Konsumentami następuje w drodze porozumienia stron tych umów. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu w drodze zamieszczenia stosownej informacji w Serwisie, a wówczas zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich w Serwisie. Użytkowanie Serwisu po zmianie Regulaminu wiąże się z akceptacją i przyjęciem przez Użytkownika do stosowania zmienionego Regulaminu. Usługi zamówione przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonanych zmian.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2021